Woman shot in the Gaslamp Quarter

Woman shot in the Gaslamp Quarter