WATCH: Sunshine early week, tracking Ian

WATCH: Sunshine early week, tracking Ian